Paroles101.com

La Gossa Sorda Viatge al Centre de la Guerra parole traduction en francais


Parole La Gossa Sorda Viatge al Centre de la Guerra
La Gossa Sorda Viatge al Centre de la Guerra traduction
Viatge al centre de la guerra,
Voyage au centre de la guerre,
ja no hi ha treva,
il n'y a pas de trêve
la pau està trencada,
la paix est rompue,
la veu desafinada.
la voix désaccordée.
Algú m'espera a la trinxera
Quelqu'un m'attend dans la tranchée
de la meua esquela,
de ma nécrologie,
esquive les bombes.
j'esquive les bombes.


Dins dels teus ulls
Dans tes yeux
llengües de napalm,
des langues de napalm,
artèries de foc
des artères de feu
devoren la selva.
dévorent la jungle
El comandament general
Le commandant général
del teu cos m'ordena
de ton corps m'ordonne
redoblar la defensa.
de redoubler la défense.


Tropes del vent ataquen la casta,
Les troupes du vent attaquent la caste,
besos de plom ocupen l'escena.
des baisers de plomb occupent la scène
Baixe a l'infern i no baixe la cara,
Embrasse l'enfer et n'embrasse pas le visage,
aquest és el meu viatge al centre de la guerra.
ceci est mon voyage au centre de la guerre.


Com una riuada, com una tempesta, una pedregada.
Comme une rivière, comme une tempête, une grêle
Cantar a cor obert, obrir les venes i exhalar la mort.
Chanter à cœur ouvert, ouvrir les veines et expirer la mort.


Viatge al centre de la guerra,
Voyage au centre de la guerre,
Els peus a terra,
Les pieds à terre
Un ull a la lluna, els dits a la guitarra.
Un œil dans la lune, les doigts sur la guitare.
L'ull que em queda,
L'œil qui me reste,
a la carena de la teua esquena,
à la carène de ton épaule,
Recórrec les dunes.
je fais appel aux dunes.


Dalt del meu cap núvols de cendra,
Au-dessus de ma tête, des nuages de cendre
A l'interior riuades de lava.
À l'intérieur des torrents de lave.
Sense pausa, sense pressa,
Sans pause, sans prise
porte del perdedor l'elegància.
porte l'élégance du perdant.


Sense estendards i sense bandera.
Sans étendards et sans drapeau.
Sense generals i sense jerarquia,
Sans généraux et sans hiérarchie
La història des de la claveguera.
l'histoire depuis le caniveau.
Aquest és el meu viatge al centre de la guerra.
ceci est mon voyage au centre de la guerre.


Com una riuà...
Comme une rivière...