Paroles101.com

La Gossa Sorda La Nostra Sort parole traduction en francais


Parole La Gossa Sorda La Nostra Sort
La Gossa Sorda La Nostra Sort traduction
La nostra història són les cases de fantasmes
Notre histoire ce sont les maisons de fantômes
que quedaren estancades en la ruïna i la vergonya
qui resteront endormis dans la ruine et la honte
El nostre rostre és una història inacabada
Notre visage est une histoire inachevée
d'uns amants que pretenien compartir la seua història
d'amants qui prétendaient partager leur histoire
La nostra por és una sala d'hospital,
Notre peur est une chambre d'hôpital,
les retallades decidint la teua sort
les coupures décident de ta chance
Els nostre rostre és una història inacabada
Notre visage est une histoire inachevée
d'uns amants que pretenien compartir el seu amor
d'amants qui prétendaient partager leur amour
La nostra vida quotidiana és una càrrega pesada
Notre vie quotidienne est une charge pesante
que arrastrem i suportem amb elegància
que nous traînons et supportons avec élégance
El nostre límit és una arma carregada
Notre limite est une arme chargée
que ens apunta per l'espatlla retallant-nos l'esperança.
qui pèse sur notre épaule, nous coupant l'espérance.
La nostra pena és una pena d'esperar,
Notre peine est une peine d'espérer,
pels detinguts d'aquella vaga general.
pour les détenus de cette grève générale
El nostre límit és una arma carregada
Notre limite est une arme chargée
que ens apunta per l'espatlla i amenaça en disparar
qui pèse sur notre épaule et menace de disparaître
I que la sort que ens acomanya sigua líguida com l'aigua
Et que la chance qui nous accompagne soit liquide comme l'eau
De tots els versos que hem escrit ara renaix la nostra força
De tous les vers que nous avons écrit renaît maintenant notre force
Jo te la cante sang i foc i carn, som la voluntat de canvi
Je te la chante, sang et feu et chair, nous sommes la volonté de changement
Els nostre llavis es clivellen solitaris com les terres
Nos lèvres se fissurent, solitaires comme les terres
arrassades per l'oblid i la sequera
rasées par l'oubli et la sécheresse
La nostra espera són les nits que no dormíem
Notre attente sont les nuits que nous ne dormons pas
esperant en la penombra el naixement d'alguna estrella.
espérant dans la pénombre la naissance d'une étoile
La nostra por és una escola sense cor,
Notre peur est une école sans cœur
les retallades decidint la teua sort.
les coupures décident de ta chance
La nostra espera són les nits que no dormíem
Notre attente sont les nuits que nous ne dormons pas
esperant en la penombra el naixement d'un altre món
espérant dans la pénombre la naissance d'un autre monde
Les nostres hores s'alimenten de la ràbia
Nos heures s'alimentent de la rage
que habitem a les vesprades de la misèria compartida.
que nous habitons aux soirs de la misère partagée
La nostra força beu de l'aigua de l'aixeta,
Notre force boit de l'eau du robinet,
de l'extensa polseguera que dissipa la mentida
du nuage de poussière étendu que dissipe le mensonge
El nostre joc és una xarxa d'unitat
Notre jeu est une recherche d'unité
que protegeix a les persones que estimem
qui protège les personnes que nous estimons
La nostra força beu de l'aigua de l'aixeta
Notre force boit de l'eau du robinet,
de l'extensa polsegurea que rebenta pels carrers
du nuage de poussière étendu qui éclate dans les rues
I que la sort que ens acomanya sigua líguida com l'aigua
Et que la chance qui nous accompagne soit liquide comme l'eau
De tots els versos que hem escrit ara renaix la nostra força
De tous les vers que nous avons écrit renaît maintenant notre force
Jo te la cante sang i foc i carn, som la voluntat de canvi
Je te la chante, sang et feu et chair, nous sommes la volonté de changement
senzillament...
simplement...
I que la sort que ens acomanya sigua líguida com l'aigua
Et que la chance qui nous accompagne soit liquide comme l'eau
De tots els versos que hem escrit ara renaix la nostra força
De tous les vers que nous avons écrit renaît maintenant notre force
Jo te la cante sang i foc i carn, som la voluntat de canvi
Je te la chante, sang et feu et chair, nous sommes la volonté de changement
senzillament, senzillament
simplement, simplement
El cor és una bomba,
Le cœur est une bombe
que sempre porte dins,
qui porte toujours
l'afine amb les idees,
l'accord avec les idées
el cap, el cos, els dits
la tête, le corps, les doigts
El cor és una bomba,
Le cœur est une bombe
que sempre porte dins,
qui porte toujours
l'afine amb les idees,
l'accord avec les idées
el cap, el cos, els dits
la tête, le corps, les doigts